Audiobooks

The Sience of Being Great – Audiobook by Wallace Wattles

“The Science of Being Great” është një libër shkruar nga Wallace Wattles, i cili na udhëzon në një rrugëtim të thellë drejt të qenit të madh dhe arritjes së suksesit të vërtetë në jetë.

Në këtë libër, Wattles thekson se secili prej nesh ka potencialin për të qenë i madh dhe i suksesshëm. Ai shpjegon se suksesi nuk vjen vetëm nga faktorët e jashtëm, por është rezultat i një gjendjeje të brendshme të vetëdijes dhe mendjes.

Përmes teknikave dhe strategjive të përdorura në shkencën e të qenit të madh, autori na tregon se si të zhvillojmë vetëdijen tonë, të kultivojmë vizionin dhe të veproni në përputhje me synimet tona më të larta.

“The Science of Being Great” na mëson se si të ndryshojmë mënyrën se si mendojmë dhe besojmë për veten tonë. Wattles na inkurajon të shfrytëzojmë fuqinë e mendjes sonë dhe të përdorim ndryshimin e vetëdijes për të realizuar potencialin tonë të vërtetë.

Përmbledhtazi, “The Science of Being Great” është një libër frymëzues dhe praktik që na ndihmon të kultivojmë aftësitë tona dhe të arritim suksesin e vërtetë në jetë. Wallace Wattles na udhëzon në rrugën e ndërgjegjësimit të lartë dhe të arritjes së qëllimeve tona më të mëdha.