Audiobooks

Becoming Supernatural – Audiobook by Dr Joe Dispenza

“Becoming Supernatural” është një libër shkruar nga Dr. Joe Dispenza, i cili hulumton lidhjen midis mendjes, trupit dhe shpirtit për të arritur nivelin e lartë të vetëdijes dhe për të përmirësuar jetën tonë në mënyra të jashtëzakonshme.

Në këtë libër, Dr. Joe Dispenza tregon se si të aktivizojmë potencialin tonë të fshehur dhe të hyjmë në gjendjen e quajtur “supernatural”. Ai paraqet teknika dhe praktika të avancuara që ndihmojnë në ndryshimin e zakoneve të vjetra, ndërtimin e vizionit dhe krijimin e realitetit që dëshirojmë.

Përmes studimeve shkencore, shembujve personale dhe të tjerëve, Dispenza na tregon se si të ndryshojmë strukturën e mendjes sonë, të zgjerojmë vetëdijen tonë dhe të përdorim meditimin dhe vizualizimin për të kaluar në nivele më të larta të vetëdijes dhe fuqisë kozmike.

“Becoming Supernatural” na inkurajon të ndryshojmë mendjen tonë dhe të rritemi në nivelin e ndërgjegjësimit të lartë. Libri na mëson se si të largojmë stresin dhe mendimet negative, të përmirësojmë shëndetin tonë dhe të kultivojmë një jetë të lumtur dhe të realizuar në të gjitha fushat e jetës.

Përmbledhtazi, “Becoming Supernatural” është një libër që na çon në një rrugëtim të brendshëm të ndryshimit dhe rritjes personale. Dr. Joe Dispenza na udhëzon nëpër teknika të avancuara për të përmirësuar jetën tonë dhe për të arritur nivelin e lartë të vetëdijes dhe fuqisë të cilin shumë njerëz ende nuk e kanë zbuluar.