Highlight Të tjera

Si ndahen nevojat e njerëzve? Teoria e Maslow

nevojat
Abraham Maslow ka lindur në Prill 1908 dhe më së shumti u njoh për hierarkinë e nevojave të njeriut e cila u publikua më 1943. Hierarkia e nevojave të njeriut sipas tij kishte 5 nivele saqë ai besonte se sipas kësaj hierarkie mund të gjenim metoda për ti motivuar njerëzit. Çdo nevojë ose nivel do të kërkonte për ti plotësuar të gjitha nevojat përpara se një njeri të kalojë në nivelin tjetër.

Pra çfarë i shtyn njerëzit?

Niveli i parë përfshinë përmbushjen e nevojave psikologjike siç janë:
Ushqim,
Ujë,
Ajër,
Gjumë,
Seks.

Niveli i dytë përfshinë nevojat e sigurisë:
Siguri personale,
Siguri financiare;
Shëndet;

Niveli i tretë përfshinë nevojat sociale:
Shoqëri;
Familje;
Intimitet;

Niveli i katërt përfshinë vetëbesimin:
Dominim,
Arritje,
Status.

Dhe niveli i pestë përfshinë kulmin e arritjeve:
Zhvillim personal;
Kuptimi i potencialit;